Viðskiptaskilmálar Viðskiptakorts Subway fyrir starfsfólk

1.Útgáfa korts, gildistími
1.1.Viðskiptakort Subway er gefið út af Stjörnunni ehf. – Subway a Íslandi (hér eftir Subway) í samstarfi við SaltPay hf. til 2 - 4 ára í senn. Viðskiptakort Subway eru eingöngu ætluð til notkunar í verslunum Subway samkvæmt ákvæðum viðskiptaskilmála þessara, notkunarheimildum og reglum um kortið eins og þær eru á hverjum tíma. Standi korthafi við skuldbindingar sínar er kort hans endurnýjað, án umsóknar.
1.2.SaltPay áskilur sér rétt til að leita allra upplýsinga  og framkvæma lánshæfismat við afgreiðslu umsókna og útgáfu Viðskiptakorta Subway.  SaltPay áskilur sér einnig rétt til að hafna umsókn um Viðskiptakort án þess að tilgreina ástæðu.
1.3.Öll Viðskiptakort Subway fyrir starfsfólk sem skráð eru á einstaklinga eru með mynd af korthafa.  Korthafi þarf að leggja fram mynd sem varðveitt er í gagnagrunni Reiknistofa bankanna (RB), sé mynd ekki þar til staðar.

 2.Samþykki

2.1.Í umsókn um Viðskiptakort Subway ber umsækjanda að kynna sér vandlega og staðfesta með haki viðskiptaskilmála þessa. Með staðfestingu skilmála í umsókn og/eða fyrstu notkun kortsins samþykkir korthafi að fara eftir skilmálum þessum.
2.2.Sé starfsmaður ekki orðinn fjárráða, 18. ára, þarf hann að skila inn skriflegu samþykki foreldris eða forráðamanns.

3.Almenn notkun kortsins
3.1.Korthafi hefur einn heimild til að nota kortið.
3.2.Korthafi skuldbindur sig til að fara ekki umfram heimiluð úttektarmörk sín á hverjum tíma. Hámarksheimild er 10.000 kr. á mánuði ef ekki er samið um annað.
3.3.Viðskiptakort Subway er einungis heimilt að nota með lestri upplýsinga af segulrönd þess á rafrænan hátt.  Óheimilt er að gefa upp númer kortsins til greiðslu án rafrænnar notkunar þess. Kortið gildir því ekki til greiðslu símleiðis eða bréflega.
3.4.Korthafi skuldbindur sig til að varðveita kortið þannig að óviðkomandi aðili geti ekki komist yfir það, enda ber honum að gæta þess á sama örugga hátt og peninga eða annarra verðmæta.
3.5.Öll notkun kortsins er á ábyrgð eiganda þess óháð undirskrift.

4.Kortaviðskipti og greiðsluskil
4.1.Almennt úttektartímabil fyrir Viðskiptakort Subway er almanaksmánuðurinn.  Úttektartímabil fyrir starfsmannakort Subway er 22.-21. dags hvers mánaðar að báðum dögum meðtöldum.
4.2.Korthafi skuldbindur sig til að greiða að fullu allar þær úttektir af kortareikningi sínum sem gerðar eru með kortum sem löglega hafa verið gefin út á viðskiptareikning.  Skuldbindingin tekur til allra úttekta samkvæmt úttektarseðlum sem korthafi hefur áritað. 

4.3 Korthafi fær sent rafrænt yfirlit í heimabanka og er sá kostnaður 75 kr. pr. yfirlit.

 5.Eindagi greiðslna

5.1.SaltPay sendir korthöfum mánaðarlega reikningsyfirlit. Eindagi greiðslna starfsmannakorta Subway er síðasti virki dagur hvers mánaðar og er það dregið af launum eða sendur út greiðsluseðill með gjalddaga 10. hvers mánaðar.
5.2.Hafi greiðsla ekki borist SaltPay á eindaga reiknast vanskilavextir, eins og þeir eru auglýstir af Seðlabanka Íslands hverju sinni, af úttektum frá eindaga til greiðsludags. SaltPay áskilur sér rétt til að loka fyrir frekari viðskipti með kortið, þar til gjaldfallin skuld á kortinu hefur verið að greidd að fullu. Hafi skuld ekki verið greidd 60 dögum eftir eindaga verður viðskiptakort afturkallað og skuldin sett í löginnheimtu á kostnað korthafa.

 6.Ábyrgð á færslum 

6.1Komi upp ágreiningur milli korthafa og Subway vegna afhendingar á vöru skal slíkum kvörtunum beint til Subway.
6.2Ef korthafi eða reikningshafi hefur athugasemd við færslu á kortareikning, skal hann senda athugasemd til SaltPay innan 10 daga frá eindaga greiðslu. Eftir 30 daga frá skiladegi færslu samkvæmt yfirliti er útgefanda ekki skylt að taka athugasemd til meðferðar.
6.3Telji korthafi að kort hans hafi verið notað með sviksamlegum hætti ber honum að tilkynna það án tafar til SaltPay eða Subway. Í öllum tilvikum þegar grunur um sviksamlega kortanotkun er að ræða ber SaltPay að loka korti og korthafa að afhenda kortið til Subway/SaltPay . Korthafa ber skylda til að aðstoða Subway/SaltPay við vinnslu málsins og lágmarka tjónið eins og kostur er.

7.Glatað kort
7.1.Ef Viðskiptakort Subway glatast skal korthafi tafarlaust tilkynna það til SaltPay . Eftir það getur korthafi fengið útgefið nýtt kort á sinn kostnað.
7.2.Korthafi skal þar til tilkynning hans berst útgefanda bera það tjón sem hann hefur orðið fyrir, vegna taps, þjófnaðar, eða fölsunar á kortinu þar til tilkynnt hefur verið um glatað kort.
7.3.Óheimilt er að nota Viðskiptakort Subway eftir að það hefur verið tilkynnt glatað. Slíkt kort skal senda sundurklippt til SaltPay .

8.Þjónustugjöld/gjaldskrá
8.1.Útskriftargjald er innheimt af SaltPay  fyrir útsenda gíró- og skuldfærsluseðla.
8.2.Vegna endurútgáfu glataðs korts greiðir korthafi stofngjald 500 kr. Að öðru leyti gildir gjaldskrá SaltPay .
 
9.Afturköllun og ógilding
9.1.SaltPay er heimilt að loka Viðskiptakorti Subway án fyrirvara  sé uppi grunur um misnotkun kortsins. Starfsmenn Subway hafa fulla heimild til að taka í sínar vörslur lokuð kort.
9.2.Óheimilt er að nota Viðskiptakort Subway eftir að gildistími þess er útrunninn eða það hefur verið ógilt.  Misnotkun kortsins varðar við lög m.a. 249. gr. alm. hgl.

10. Persónuvernd
10.1Í tölvukerfi SaltPay hf. verða vistaðar upplýsingar um korthafa og aukakorthafa. Upplýsingar sem um ræðir eru m.a. kennitala, heimilisfang og aðrar þær upplýsingar sem aðilar hafa veitt  við umsókn.
10.2. Allar upplýsingar um kortareikninga og notkun korta eru vistaðar í tölvukerfi SaltPay hf.
10.3. Vinnsla og geymsla upplýsinga skal vera í samræmi við það sem nauðsynlegt er til starfrækslu greiðslumiðlunar. SaltPay hf. mun auk þess gæta þess að vinnsla og vistun persónuupplýsinga sé ætíð í samræmi við gildandi lög og reglur.
10.4. Ábyrgðaraðili vinnslu er SaltPay hf.

11.Breytingar á skilmálum
11.1 SaltPay áskilur sér allan rétt til breytinga á skilmálum þessum.  Breytingar skulu tilkynntar korthafa ekki síðar en 15 dögum áður en breyttir skilmálar taka gildi.  Í tilkynningu um breytta skilmála skal taka fram í hverju breytingarnar felast og á rétti korthafa til að slíta viðskiptum.  Sé Viðskiptakort Subway notað eftir að breyttir skilmálar taka gildi, telst korthafi samþykkur breytingunni.  Útsending nýrra viðskiptaskilmála í almennum pósti telst nægileg tilkynning samkvæmt framansögðu.
11.2Fallist korthafi ekki á breytta viðskiptaskilmála, getur hann slitið viðskiptum með því að klippa í sundur kortið og senda það sundurklippt til SaltPay.

12.Tilkynningar og gildandi lög
12.1Korthafi skal tafarlaust tilkynna SaltPay verði breyting á heimilisfangi hans.
12.2 Um túlkun viðskiptaskilmála þessara, sem og úrlausn mála sem upp kunna að rísa vegna notkunar Viðskiptakort Subway skal fara eftir íslenskum lögum.  
12.3Kröfumál gegn korthafa vegna viðskipta hans með Viðskiptakort Subway má reka gegn honum í því landi þar sem hann telst hafa fasta búsetu hverju sinni, skv. 2. mgr. 1.gr. l. nr. 21/1990 um lögheimili.
12.4Mál sem rísa vegna brota á skilmálum þessum má reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.


Skilmálar þessir taka gildi þann 1.11.2016
 

FÁ TILBOÐ Í VIÐSKIPTI

Þessi vefsíða styðst við vafrakökur

SaltPay notar vefkökur m.a. til að greina umferð um vefinn og til að bæta upplifun notanda á síðunni. Nánari upplýsingar um vefkökunotkun