Viðskiptaskilmálar 10-11 kortsins


1. Útgáfa korts, gildistími
1.1. 10-11 kortið er gefið út af SaltPay hf. til tveggja ára í senn og stofnast þá kortareikningur. 10-11 kortin eru eingöngu ætluð til notkunar í verslunum í 10-11 samkvæmt ákvæðum viðskiptaskilmála þessara, notkunarheimildum og reglum um kortið eins og þær eru á hverjum tíma. Standi korthafi við skuldbindingar sínar er kort hans endurnýjað, án umsóknar.
1.2. SaltPay  áskilur sér rétt til að leita allra upplýsinga sem að þess mati eru nauðsynlegar til að afgreiða umsókn og gefa út 10-11 kort. SaltPay  áskilur sér einnig rétt til að hafna umsókn án þess að tilgreina ástæðu.
1.3. Unnt er að fá útgefið aukakort á sama reikning með samþykki reikningshafa. Viðskiptaskilmálar þessir gilda einnig fyrir handhafa slíks aukakorts.
1.4. Öll 10-11 kort eru með mynd af korthafa. Korthafi þarf að leggja fram mynd sem varðveitt er í gagnagrunni Reiknistofa bankanna (RB), sé mynd ekki þar til staðar.

2. Samþykki
2.1. Áður en umsækjandi um 10-11 kortið undirritar umsóknina ber honum að kynna sér vandlega viðskiptaskilmála þessa. Með undirritun umsóknar um 10-11 kort samþykkir hann að fara eftir reglum um notkun kortsins og skilmálum gildandi gjaldskrár við notkun þess.

3. Almenn notkun kortsins
3.1. Korthafi hefur einn heimild til að nota kortið.
3.2. Korthafi skuldbindur sig til að fara ekki umfram heimiluð úttektarmörk sín á hverjum tíma.
3.3. 10-11 kort er einungis heimilt að nota með lestri upplýsinga af segulrönd þess á rafrænan hátt. Óheimilt er að gefa upp númer kortsins til greiðslu án rafrænnar notkunar þess. Kortið gildir því ekki til greiðslu símleiðis eða bréflega.
3.4. Korthafi skuldbindur sig til að varðveita kortið þannig að óviðkomandi aðili geti ekki komist yfir það, enda ber honum að gæta þess á sama örugga hátt og peninga, tékka eða annarra verðmæta.

4. Kortaviðskipti og greiðsluskil
4.1. Almennt úttektartímabil er frá 18. degi mánaðar til 17. dags næsta mánaðar að báðum dögum meðtöldum.
4.2. Korthafi skuldbindur sig til að greiða að fullu allar þær úttektir af kortareikningi sínum sem gerðar eru með kortum sem löglega hafa verið gefin út á reikninginn. Skuldbindingin tekur til allra úttekta samkvæmt úttektarseðlum sem korthafi hefur áritað.
4.3. Aukakorthafi ber ábyrgð á greiðslu úttekta sinna á kortareikningnum til jafns á við aðalkorthafa.

5. Eindagi greiðslna
5.1. SaltPay  sendir korthöfum mánaðarlega reikningyfirlit. Eindagi greiðslna er 2. dagur hvers mánaðar eftir að úttektartímabili lauk.
5.2. Hafi greiðsla ekki borist SaltPay  á eindaga, reiknast vanskilavextir, eins og þeir eru auglýstir af Seðlabanka Íslands hverju sinni, af úttektum frá eindaga til greiðsludags. SaltPay  áskilur sér rétt til að loka fyrir frekari viðskipti með kortið, þar til gjaldfallin skuld á kortinu hefur verið að greidd að fullu. Hafi skuld ekki verið greidd 60 dögum eftir eindaga, verður 10-11 kortið afturkallað og lögfræðingi falin skuldin til innheimtu á kostnað korthafa.
5.3. Ef svo hefur verið um samið að skuldfæra skuli af reikningi korthafa vegna skuldar og ekki reynist vera næg innistæða á skuldfærslureikningi á skuldfærsludegi, verður reynt áfram að skuldfæra vegna skuldar til 6. dags mánaðar.

6. Villur og athugasemdir
6.1. Ef korthafi hefur athugasemdir varðandi reikningsyfirlit sitt, skulu slíkar athugasemdir tilkynntar skrifstofu SaltPay  fyrir eindaga, annars skoðast reikningsyfirlitið staðfest af korthafa.
6.2. SaltPay  tekur ekki ábyrgð á gallaðri vöru sem tekin er út á 10-11 kort. Kvörtunum vegna slíks skal beina til viðkomandi seljanda

7. Glatað kort
7.1. Ef 10-11 kort glatast skal korthafi tafarlaust tilkynna það skrifstofu SaltPay . Sé tilkynnt símleiðis um tap á korti skal staðfesta slíka tilkynningu skriflega innan 3ja virkra daga á eyðublaði hjá SaltPay . Eftir það getur korthafi fengið útgefið nýtt kort gegn greiðslu endurútgáfugjalds.
7.2. Korthafi skal þar til tilkynning hans berst útgefanda bera það tjón sem hann hefur orðið fyrir, vegna taps, þjófnaðar, eða fölsunar á kortinu, en þó ekki vegna fjárhæðar hærri en sem nemur 140 ECU í hverju tjónstilviki, nema ef um hefur verið að ræða stórfellt gáleysi eða svik af hans hálfu.
7.3. Óheimilt er að nota 10-11 kort eftir að það hefur verið tilkynnt glatað. Slíkt kort skal senda sundurklippt til SaltPay .

8. Þjónustugjöld/gjaldskrá
8.1. Við útgáfu 10-11 korts í fyrsta sinn greiðir korthafi sérstakt stofngjald, fullt gjald vegna aðalkorts en hálft vegna aukakorts.
8.2. Vegna endurútgáfu glataðs korts greiðist hálft stofngjald aðalkorts, hvort sem um er að ræða aðalkort eða aukakort.
8.3. Vegna notkunar kortsins greiðir korthafi færslugjöld skv. gjaldskrá. SaltPay færir færslugjöld á mánaðarlegan kortareikning korthafa.
8.4. Útskriftargjald er innheimt af SaltPay  fyrir útsenda gíró- og skuldfærsluseðla.

9. Afturköllun og ógilding
9.1. 10-11 kortið er eign SaltPay  og má innkalla það án fyrirvara, komi til misnotkunar eða vanskila hjá korthafa.
9.2. Innkalli SaltPay  10-11 kortið skal korthafi tafarlaust klippa kortið og senda til SaltPay . Aldrei má taka út á kort sem innkallað hefur verið af SaltPay . 10-11 hefur fulla heimild til að taka í sínar vörslur innkallað 10-11 kort.
9.3. Óheimilt er að nota 10-11 kort eftir að gildistími þess er útrunninn eða það hefur verið ógilt. Misnotkun kortsins varðar við lög m.a. 249. gr. alm. hgl.

10. Uppsögn
10.1. Vilji korthafi segja upp viðskiptum sínum skal það gert skriflega a.m.k. einum mánuði fyrir lok gildistíma kortsins. Korthafi skal skila kortinu sundurklipptu til SaltPay .
10.2. SaltPay  getur hvenær sem er sagt upp viðskiptum við korthafa og innkallað útgefin kort.

11. Breytingar á skilmálum
11.1. SaltPay  áskilur sér allan rétt til breytinga á skilmálum þessum. Breytingar skulu tilkynntar korthafa ekki síðar en 15 dögum áður en breyttir skilmálar taka gildi. Í tilkynningu um breytta skilmála skal taka fram í hverju breytingarnar felast og á rétti korthafa til að slíta viðskiptum. Sé 10-11 kort notað eftir að breyttir skilmálar taka gildi, telst korthafi samþykkur breytingunni. Útsending nýrra viðskiptaskilmála í almennum pósti telst nægileg tilkynning samkvæmt framansögðu.
11.2. Fallist korthafi ekki á breytta viðskiptaskilmála, getur hann slitið viðskiptum með því að klippa í sundur 10-11 kortið og senda það sundurklippt til SaltPay .

12. Tilkynningar og gildandi lög
12.1. Korthafi skal tafarlaust tilkynna SaltPay  verði breyting á heimilisfangi hans.
12.2. Um túlkun viðskiptaskilmála þessara, sem og úrlausn mála sem upp kunna að rísa vegna notkunar Spariskortsins skal fara eftir íslenskum lögum.
12.3. Kröfumál gegn korthafa vegna viðskipta hans með 10-11 kortið má reka gegn honum í því landi þar sem hann telst hafa fasta búsetu hverju sinni, skv. 2. mgr. 1.gr. l. nr. 21/1990 um lögheimili.
12.4. Mál sem rísa vegna brota á skilmálum þessum skal reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

 Skilmálar þessir tóku gildi þann 22. september 2009

FÁ TILBOÐ Í VIÐSKIPTI

Þessi vefsíða styðst við vafrakökur

SaltPay notar vefkökur m.a. til að greina umferð um vefinn og til að bæta upplifun notanda á síðunni. Nánari upplýsingar um vefkökunotkun