Viðskiptaskilmálar Atlantsolíukortsins

 

1.Skilgreiningar, útgáfa korts, gildistími

1.1.Eftirfarandi hugtök í skilmálum þessum eru skilgreind á þennan hátt:
        Reikningshafi: Sá sem gert hefur samning um stofnun kortareiknings
        Korthafi: Reikningshafi eða annar sá sem reikningshafi heimilar að hafi kort sem gefið er út á kortareikning hans.
        Útgefandi: SaltPay hf.
1.2.Atlantsolíukortið er gefið út af SaltPay hf. í samvinnu við Atlantsolíu. Atlantsolíukortið er gefið út til tveggja ára í senn og stofnast þá kortareikningur. Atlantsolíukortin eru eingöngu ætluð til notkunar í verslunum Atlantsolíu, samkvæmt ákvæðum viðskiptaskilmála þessara, notkunarheimildum og reglum um kortið eins og þær eru á hverjum tíma. Standi reikningshafi við skuldbindingar sínar er kort hans endurnýjað, án umsóknar.
1.3.Gefnar eru út fjórar tegundir Atlantsolíukorta:
        a)Fyrirtækjakort / bílkort - auðkennd með skráningarnúmeri bifreiðar. Úttektir á hverjum tíma eru heimilar þeim sem kemur á bifreiðinni hverju sinni.
        b)Fyrirtækjakort – gefin út til handa ákveðnum starfsmanni viðkomandi fyrirtækis sem einum er heimil notkun þess.
        c)Einkakort – gefin út til handa ákveðnum einstaklingi sem einum er heimil notkun þess.
        d)Inneignarkort – Fyrirframgreidd kort sem korthafi leggur sjálfur inn á úr heimabanka eða í viðskiptabanka korthafa.
1.4.SaltPay hf. áskilur sér rétt til að leita allra upplýsinga um getu umsækjanda og fjárhag, sem nauðsynlegar eru að mati útgefanda til að afgreiða umsókn, þar á meðal upplýsingar frá Creditinfo Lánstrausti hf., s.s. áhættumat, upplýsingar úr vanskilaskrá og öðrum gagnagrunnum sem félagið rekur.
1.5.Unnt er að fá útgefið fleiri en eitt kort á sama reikning.
1.6.Atlantsolíukort önnur en bílkort skulu útgefin með mynd af korthafa. Korthafi þarf að leggja fram mynd sem varðveitt er í gagnagrunni Reiknistofa bankanna (RB), sé mynd ekki þar til staðar.

2.Samþykki 
2.1.Áður en umsækjandi um Atlantsolíukortið sækir um á netinu ber honum að kynna sér vandlega viðskiptaskilmála þessa. Netumsóknir frá umsækjanda sjálfum eða frá tengilið umsækjanda sem berast í gegnum heimasíðu Atlantsolíu eða með rekjanlegum tölvupósti teljast til umsókna. Með fyrstu notkun kortsins samþykkir korthafi að fara eftir reglum um notkun kortsins og skilmálum gildandi gjaldskrár við notkun þess.

3.Almenn notkun kortsins
3.1.Korthafi hefur einn heimild til að nota kortið.
3.2.Korthafi skuldbindur sig til að fara ekki umfram heimiluð úttektarmörk sín á hverjum tíma.
3.3.Atlantsolíukort er einungis heimilt að nota með lestri upplýsinga af segulrönd / örgjörva þess á rafrænan hátt. Allar úttektir Atlantsolíukorts skulu staðfestar með innslætti einstaklingsbundins auðkennisnúmers eða svokallaðs PIN-númers. PIN-númer er leyninúmer sem reikningshafi / korthafi má ekki afhenda öðrum en þeim sem hafa heimild samkvæmt skilmálum þessum til að nota kortið, númerið og / eða upplýsingar um númerið má aldrei geyma með korti. Korthafi er ábyrgur fyrir öllum úttektum sem staðfestar eru með innslætti PIN-númers.
3.4.Korthafi skuldbindur sig til að varðveita kortið þannig að óviðkomandi aðili geti ekki komist yfir það, enda ber honum að gæta þess á sama örugga hátt og peninga, tékka eða annarra verðmæta.

4.Kortaviðskipti og greiðsluskil 
4.1.Úttektartímabil Einkakorta er fá sendan sérstakan gíróseðil / skuldfærsluseðil vegna úttekta skal vera frá 18. degi mánaðar til 17. dags næsta mánaðar að báðum dögum meðtöldum. Gjalddagi er 2. virka dag mánaðar eftir að úttektartímabili lýkur.
4.2.Handhafar Fyrirtækjakorta er fá sendan sérstakan gíróseðil / skuldfærsluseðil geta valið milli tveggja úttektartímabila. Annars vegar tímabil sem á hverjum tíma er frá 18. degi mánaðar til 17. dags næsta mánaðar að báðum dögum meðtöldum. Gjalddagi þess tímabils er 2. virki dagur mánaðar eftir að úttektartímabili lýkur. Hins vegar tímabil sem er almanaksmánuðurinn og er gjalddagi þá 20. dagur mánaðar eftir að úttektartímabili lýkur. Beri gjalddaga upp á dag þar sem íslenskar bankastofnanir eru almennt lokaðar færist gjalddagi til næsta virka dags.
4.3.Korthafi bindur sig til að greiða að fullu allar þær úttektir af kortareikningi sínum sem gerðar eru með kortum sem löglega hafa verið gefin út á reikninginn.
4.4.Aukakorthafi ber ábyrgð á greiðslu úttekta sinna á kortareikningnum til jafns við aðalkorthafa. Aðalkorthafi / reikningshafi ber ábyrgð á úttektum á aðal- og aukakortum.

5.Eindagi greiðslna
5.1.SaltPay hf. sendir korthöfum mánaðarlega reikningyfirlit.
5.2.Hafi greiðsla ekki borist á réttum eindaga leggjast á skuldina vanskilavextir, eins og þeir eru auglýstir af Seðlabanka Íslands hverju sinni, frá eindaga til greiðsludags. SaltPay hf. áskilur sér rétt til að loka fyrir frekari viðskipti með kortið, þar til gjaldfallin skuld á kortinu hefur verið greidd að fullu. Hafi skuld ekki verið greidd 60 dögum eftir eindaga, verður Atlantsolíukortið afturkallað og lögfræðingi falin skuldin til innheimtu á kostnað korthafa.
5.3.Ef svo hefur verið um samið að skuldfæra skuli af reikningi korthafa vegna skuldar og ekki reynist vera næg innistæða á skuldfærslureikningi á skuldfærsludegi, verður reynt áfram að skuldfæra út mánuðinn.

6.Ábyrgð á færslum 
6.1.Ef korthafi eða reikningshafi hefur athugasemd við færslu á kortareikning, skal hann gera skriflega og undirritaða athugasemd hjá útgefanda innan 10 daga frá eindaga greiðslu. Eftir 30 daga frá skiladegi færslu samkvæmt yfirliti er útgefanda ekki skylt að taka athugasemd til meðferðar.
6.2.Telji korthafi að kort hans hafi verið notað með sviksamlegum hætti ber honum að tilkynna það án tafar til útgefanda. Í öllum tilvikum þegar grunur um sviksamlega kortanotkun er að ræða ber útgefanda að loka korti og korthafa að afhenda kortið til útgefanda. Korthafi ber ekki tjón vegna úttekta sem hann á ekki sannarlega aðild að. Korthafa ber skylda til að aðstoða útgefanda við vinnslu málsins og lágmarka tjónið eins og kostur er.
6.3.Þrátt fyrir ákvæði 6.1 og 6.2 hefur korthafi lengst 13 mánuði til að gera athugasemdir við færslur á kortareikning, enda geti korthafi sýnt fram á að útgefandi hafi ekki uppfyllt ákvæði skilmála þessara um birtingu reikningsyfirlits eða að ómögulegt hafi verið að hafa uppi athugasemdir innan áðurnefndra tímamarka.
6.4.Útgefandi tekur ekki ábyrgð á gallaðri vöru eða þjónustu sem greitt er fyrir með Atlantsolíukorti, né heldur á nokkrum öðrum vanefndum seljanda vöru eða þjónustu sem greitt er fyrir með Atlantsolíukorti. Kvörtunum út af slíku skal korthafi beina til Atlantsolíu.
6.5.Útgefandi ber ekki ábyrgð á því ef móttöku kortsins er synjað um greiðslu hjá seljanda, né því tjóni sem leitt getur af því.  

7.Tryggingar 
7.1.Útgefanda er heimilt að krefjast þess að reikningshafi leggji fram tryggingar fyrir úttektum sem útgefandi metur fullnægjandi.  Verði reikningshafi ekki við beiðninni getur útgefandi lækkað úttektarheimild eða sagt upp viðskiptum.

8.Uppsögn / Innköllun 
8.1.Atlantsolíukortið er eign SaltPay hf. og má innkalla það án fyrirvara, komi til misnotkunar eða vanskila hjá korthafa.
8.2.Útgefanda er heimilt að loka fyrirvaralaust öllum kortum korthafa í eftirfarandi tilvikum:
        a)Ef korthafi eða handhafi korts vanefnir skyldur sínar samkvæmt skilmálum þessum.
        b)Ef fjárnám er gert hjá korthafa eða ábyrgðarmanni, fram komi ósk um gjaldþrotaskipti á búi þeirra eða leiti þeir nauðasamninga.
        c)Ef vanskil verða af hálfu korthafa á greiðslum gjaldfallinna krafna vegna notkunar korts eða útgefandi þarf að afskrifa ógreiddar kröfur
8.3.Innkalli SaltPay  hf. Atlantsolíukortið skal korthafi tafarlaust klippa kortið og senda til SaltPay hf. Aldrei má taka út á kort sem innkallað hefur verið af SaltPay . hf. Atlantsolía hefur fulla heimild til að taka í sína vörslu innkallað Atlantsolíukort.
8.4.Óheimilt er að nota Atlantsolíukort eftir að gildistími þess er útrunninn eða það hefur verið ógilt. Misnotkun kortsins varðar við lög m.a. 249. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.
8.5.Vilji korthafi segja upp viðskiptum sínum skal það gert skriflega a.m.k. einum mánuði fyrir lok gildistíma kortsins. Korthafi skal skila kortinu sundurklipptu til SaltPay hf.
8.6.SaltPay hf. getur sagt upp viðskiptum við korthafa með mánaðar fyrirvara.  

9.Glatað kort 
9.1.Ef Atlantsolíukort glatast skal korthafi tafarlaust tilkynna það SaltPay hf. Sé tilkynnt símleiðis um tap á korti skal staðfesta slíka tilkynningu skriflega innan 3ja virkra daga á eyðublaði hjá SaltPay hf. Eftir það getur korthafi fengið útgefið nýtt kort gegn greiðslu endurútgáfugjalds.
9.2.Korthafi skal þar til tilkynning hans berst útgefanda, bera það tjón sem hann hefur orðið fyrir vegna taps, þjófnaðar, eða fölsunar á kortinu, en þó ekki vegna fjárhæðar hærri en sem nemur 150 evrum í hverju tjónstilviki, nema ef um hefur verið að ræða stórfellt gáleysi eða svik af hans hálfu.
9.3.Óheimilt er að nota Atlantsolíukort eftir að það hefur verið tilkynnt glatað. Slíkt kort skal senda sundurklippt til SaltPay hf.

10.Persónuvernd 
10.1.Korthafi veitir með samþykki skilmála þessara útgefanda heimild til að skrá í tölvukerfi sín upplýsingar um korthafa, aukakorthafa og ábyrgðarmenn. Allar upplýsingar um kortareikninga og notkun korta eru vistaðar í tölvukerfi SaltPay hf.
10.2.Vinnsla og geymsla upplýsinga skal vera í samræmi við það sem nauðsynlegt er til starfrækslu greiðslumiðlunar. SaltPay hf. mun auk þess gæta þess að vinnsla og vistun persónuupplýsinga sé ætíð í samræmi við gildandi lög og reglur.
10.3.Ábyrgðaraðili vinnslu er SaltPay hf.

11.Ýmsir skilmálar
11.1.Reikningshafi skal tafarlaust tilkynna SaltPay hf. og Atlantsolíu verði breyting á heimilisfangi og netfangi hans/þeirra til að tryggja að yfirlit og aðrar upplýsingar geti borist honum með eðlilegum hætti.
11.2.SaltPay hf. áskilur sér allan rétt til breytinga á skilmálum þessum. Breytingar skulu tilkynntar korthafa ekki síðar en 15 dögum áður en breyttir skilmálar taka gildi. Í tilkynningu um breytta skilmála skal taka fram í hverju breytingarnar felast og á rétti korthafa til að slíta viðskiptum. Sé Atlantsolíukort notað eftir að breyttir skilmálar taka gildi telst korthafi samþykkur breytingunni. Birting nýrra viðskiptaskilmála á vefsíðu SaltPay hf. telst nægileg tilkynning samkvæmt framansögðu.
11.3.Fallist korthafi ekki á breytta viðskiptaskilmála, getur hann slitið viðskiptum með því að klippa í sundur Atlantsolíukortið og senda það sundurklippt til SaltPay hf.

12.Lög og ágreiningsmál
12.1.
Um túlkun viðskiptaskilmála þessara, sem og úrlausn mála sem upp kunna að rísa vegna notkunar Atlantsolíukortsins skal fara eftir íslenskum lögum.
12.2.Kröfumál gegn korthafa vegna viðskipta hans með Atlantsolíukortið, má reka gegn honum í því landi þar sem hann telst hafa fasta búsetu hverju sinni, skv. 2. mgr. 1.gr. l. nr. 21/1990 um lögheimili.
12.3.Mál sem rísa vegna brota á skilmálum þessum skal reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.


Skilmálar þessir tóku í gildi þann 3. apríl 2015


FÁ TILBOÐ Í VIÐSKIPTI

Þessi vefsíða styðst við vafrakökur

SaltPay notar vefkökur m.a. til að greina umferð um vefinn og til að bæta upplifun notanda á síðunni. Nánari upplýsingar um vefkökunotkun